Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden PinGetest

Algemene voorwaarden PinGetest

Ondernemingsgegevens

Nora Ben M’ Hand, eenmanszaak. Hier gekend onder de naam PinGetest.

Speltstraat 24, 3012 Wilsele, België

info@pingetest.be, +3249875952

Ondernemingsnummer: 0768.603.947
BTW BE 0768.603.947 – RPR Leuven.


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van PinGetest, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Speltstraat 24 – 3012 Wilsele, BTW BE 0768.603.947 – RPR Leuven, (hierna ‘PinGetest’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PinGetest moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PinGetest aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PinGetest niet. PinGetest is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PinGetest is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PinGetest. PinGetest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Wanneer je een product aankoopt op de PinGetest webshop gaat het als volgt te werk:

 1. Product(en) in winkelmand plaatsen
 2. Winkelmand bekijken
 3. Eventuele kortingscode invoeren
 4. Doorgaan naar afrekenen
 5. Naam, adres en e-mailadres invullen
 6. Betalingsmethode kiezen
 7. Akkoord gaan met deze algemene voorwaarden door het vakje aan te vinken.
 8. Klik op ‘Bestelling Plaatsen’, of ga verder met PayPal.
 9. Wanneer je betaling is goedgekeurd verschijnt meteen de bevestigingspagina met de link naar de download.
 10. Je ontvangt ook een e-mail ter bevestiging, met de link naar de aangekochte downloads.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • PayPal
 • Credit Card
 • Bancontant
 • iDeal

PinGetest  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De producten in de webshop van PinGetest zijn digitale downloads, tenzij anders vermeld. In de beschrijving van het product wordt telkens uitgelegd hoe je het product zal ontvangen en in welk formaat. Meestal gaat het om een Instant download, tenzij het gaat om een personaliseerbaar product. In dit geval is er een leveringstermijn van drie werkdagen, tenzij anders vermeld in de productomschrijving.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden digitaal geleverd in de browser en/of in je mailbox. Het is daarom erg belangrijk dat je het correcte e-mailadres doorgeeft. PinGetest is niet aansprakelijk voor een aangekocht artikel dat niet in de juiste mailbox terecht is gekomen.

Elke zichtbare tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan PinGetest.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de producten fysiek of digitaal in bezit heeft gekregen. Wees er dus zeker van dat je de aangekochte artikelen meteen juist download en opslaat.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud & Intellectuele eigendomsrechten

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PinGetest.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PinGetest te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten, de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden aangekocht op de webshop van PinGetest, berusten uitsluitend bij PinGetest.

De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd, bijvoorbeeld in de productomschrijving.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PinGetest de producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen (buiten voor gebruik in eigen gezin) of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen PinGetest betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of

andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

PinGetest staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door PinGetest geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Aangezien PinGetest enkel digitale producten te koop aanbiedt in de webshop, is het herroepingsrecht hier niet van toepassing.

De producten worden namelijk binnen de bedenktijd geleverd aan de klant. Door in de bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (vakje aangevinkt), gaat de Klant akkoord om af te zien van het herroepingsrecht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van PinGetest  is bereikbaar via e-mail op info@pingetest.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PinGetest beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning verwijlkosten verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt PinGetest zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nora Ben M’ Hand (PinGetest) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden beschreven in de Privacy Verklaring.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PinGetest  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

PinGetest  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Meer informatie vind je hier.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pingetest.be .

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door PinGetest om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt (zoals de productomschrijvingen), en de algemene verkoopsvoorwaarden van PinGetest. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

PinGetest  heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).